Polityka prywatności

Tożsamość osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych: SISTEMAS TÉCNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES S.L. (STAC)

NIP: B15799307

Adres pocztowy: Polígono Industrial Picusa S/n 15900 – (Padron) – A Coruña

Adres e-mail: rgpd@stac.es

 

Cel przetwarzania danych:

Dane zebrane za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej są wykorzystywane do przesyłania spersonalizowanych informacji od administratora danych w oparciu o preferencje wyrażone przez użytkownika.

Legitymizacja:

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez użytkownika za pośrednictwem pól wyboru w formularzu internetowym; lub istnienie stosunku umownego między stronami; lub istnienie uzasadnionego interesu w tych przypadkach, w których jest to rozważane przez GDPR.

 

Prawa użytkowników:

Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, jeżeli, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w którym to przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu realizacji lub obrony roszczeń, sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w którym to przypadku administrator danych zaprzestanie przetwarzania swoich danych, z wyjątkiem ważnych uzasadnionych powodów lub realizacji lub obrony ewentualnych roszczeń i/lub żądania przeniesienia danych.

Okres przechowywania:

Dane dostarczone przez użytkowników będą przechowywane tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Zgoda udzielona za pośrednictwem formularzy internetowych na tej stronie jest ze swej strony odwołalna, tak że w każdej chwili mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych lub skorzystać z któregoś z praw wymienionych w poprzednim punkcie.

Przekazywanie danych:

Udostępnione dane nie będą ujawniane ani przekazywane osobom trzecim, chyba że będzie to wymagane przepisami prawa.

Międzynarodowe przekazywanie danych:

Państwa dane osobowe przechowujemy tylko u tych podmiotów przetwarzających dane, które przestrzegają przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wszystkie podmioty przetwarzające dane w celu przechowywania danych znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w państwach i na terytoriach, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony zgodnie z GDPR.

 

Obowiązujące prawo:

Obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) nr 2016/679 oraz ustawa organiczna 3/2018 o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych.

STAC

Plik jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Logowanie